longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > ỐNG PPR BÌNH MINH 08-17
ỐNG PPR BÌNH MINH 08-17

           BẢNG GIÁ : PPR BÌNH MINH  
 

Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía đã có VAT        GIẢM GIÁ THEO SỐ LƯỢNG VÀ VẬN CHUYỂN TỪ

Hình TÊN HÀNG DVT  GIÁ Cataloz   
  Ống Lạnh    
          Ống PPR 20 x 1.9mm 10bar BM M 19,910
Ống PPR 25 x 2.3mm 10bar BM M 30,250
Ống PPR 32 x 2.9mm 10bar BM M 47,960
Ống PPR 40 x 3.7mm 10bar BM M 76,010
Ống PPR 50 x 4.6mm 10bar BM M 117,480
Ống PPR 63 x 5.8mm 10bar BM M 185,570
Ống PPR 75 x 6.8mm 10bar BM M 313,500
Ống PPR 90 x 8.2mm 10bar BM M 660,000
Ống PPR 110 x 10mm 10bar BM M 986,700
Ống PPR 160 x 14.6mm BM M 2,235,200
  Ống Nóng    
       
  
Ống PPR 20 x 3.4mm 20bar BM M 31,900
Ống PPR 25 x 4.2mm 20bar BM M 49,060
Ống PPR 32 x 5.4mm 20bar BM M 80,080
Ống PPR 40 x 6.7mm 20bar BM M 123,750
Ống PPR 50 x 8.3mm 20bar BM M 191,730
Ống PPR 63 x 10.5mm 20bar BM M 304,480
Ống PPR 75 x 12.5mm 20bar BM M 629,200
Ống PPR 90 x 15mm 20bar BM M 935,000
Ống PPR 110 x 18.3mm 20bar BM M 1,566,400
Ống PPR 160 x 26.6mm 20bar BM M 3,630,000
       
  Joint Mặt Bích PPR 110 BM Cái 156,200
Joint Mặt Bích PPR 160 BM Cái 260,700
Joint Mặt Bích PPR 50 BM Cái 38,500
Joint Mặt Bích PPR 63 BM Cái 69,300
Joint Mặt Bích PPR 75BM Cái 88,000
Joint Mặt Bích PPR 90 BM Cái 104,500
       
  Mặt Bích PPR 110 BM Cái 1,064,800
Mặt Bích PPR 160 BM Cái 1,925,000
Mặt Bích PPR 32 BM Cái 389,400
Mặt Bích PPR 40 BM Cái 487,300
Mặt Bích PPR 50 BM Cái 533,500
Mặt Bích PPR 63 BM Cái 643,500
Mặt Bích PPR 75 BM Cái 707,300
Mặt Bích PPR 90 BM Cái 893,200
       
  Nối PPR 20 BM Cái 6,600
Nối PPR 25 BM Cái 8,470
Nối PPR 32 BM Cái 12,100
Nối PPR 40 BM Cái 22,000
Nối PPR 50 BM Cái 33,000
Nối PPR 63 BM Cái 68,200
Nối  PPR 75 BM Cái 147,400
Nối PPR 90 BM Cái 212,300
Nối PPR 110 BM Cái 397,100
Nối PPR 160 BM Cái 1,463,000
       
  Nối RT PPR 20 x 1/2" BM Cái 56,100
Nối RT PPR 20 x 3/4" BM Cái 74,800
Nối RT PPR 25 x 1/2" BM Cái 62,700
Nối RT PPR 25 x 3/4" BM Cái 74,800
Nối RT PPR 32 x 3/4" BM Cái 141,900
Nối RT PPR 32 x 1" BM Cái 264,000
Nối RT PPR 40 x 1" BM Cái 392,700
Nối RT PPR 40 x 1-1/4" BM Cái 332,200
Nối RT PPR 50 x 1-1/2" BM Cái 371,800
Nối RT PPR 63 x 2" BM Cái 566,500
Nối RT PPR 75 x 2-1/2" bM Cái 1,419,000
       
  Nối RN PPR 20 x 1/2" BM Cái 63,800
Nối RN PPR 20 x 3/4" BM Cái 90,200
Nối RN PPR 25 x 1/2" BM Cái 67,100
Nối RN PPR 25 x 3/4" BM Cái 95,700
Nối RN PPR 32 x 1" BM Cái 288,200
Nối RN PPR 40 x 1.1/4" BM Cái 434,500
Nối RN PPR 50 x 1.1/2" BM Cái 478,500
Nối RN PPR 63 x 2" BM Cái 658,900
Nối RN PPR 75 x 2.1/2" BM Cái 1,595,000
       
  Racco RT  20*1/2" BM Cái 158,400
Racco RT  25*3/4" BM Cái 212,300
Racco RT  32.*1" BM Cái 317,900
Racco RT  40.*1.1/4" BM Cái 496,100
Racco RT  50.*1.1/2" BM Cái 900,900
Racco RT  63.*2" BM Cái 1,518,000
       
  Racco RN  20*1/2" BM Cái 179,300
Racco RN  25*3/4" BM Cái 221,100
Racco RN  32.*1" BM Cái 324,500
Racco RN  40.*1.1/4" BM Cái 523,600
Racco RN  50.*1.1/2" BM Cái 976,800
       
  Nối giảm PPR 25 x 20 BM Cái 7,150
Nối giảm PPR 32 x 20 BM Cái 11,000
Nối giảm PPR 32 x 25 BM Cái 12,100
Nối giảm PPR 40 x 20 BM Cái 15,950
Nối giảm PPR 40 x 25 BM Cái 17,050
Nối giảm PPR 40 x 32 BM Cái 18,150
Nối giảm PPR 50 x 20 BM Cái 28,050
Nối gỉam PPR 50 x 25 BM Cái 29,700
Nối giảm PPR 50 x 32 BM Cái 31,900
Nối giảm PPR 50 x 40 BM Cái 37,400
Nối giảm PPR 63 x 20 BM Cái 55,000
Nối gỉam PPR 63 x 25 BM Cái 59,950
Nối giảm PPR 63 x 32 BM Cái 67,100
Nối giảm PPR 63 x 40 BM Cái 68,200
Nối giảm PPR 63 x 50 BM Cái 68,750
Nối giảm PPR 75 x 32 BM Cái 112,200
Nối giảm PPR 75 x 40 BM Cái 117,700
Nối giảm PPR 75 x 50 BM Cái 119,900
Nối giảm PPR 75 x 63 BM Cái 135,300
Nối giảm PPR 90 x 40 BM Cái 171,600
Nối giảm PPR 90 x 50 BM Cái 183,700
Nối gỉam PPR 90 x 63 BM Cái 188,100
Nối giảm PPR 90 x 75 BM Cái 193,600
Nối giảm PPR 110  x  50 BM Cái 267,300
Nối giảm PPR 110  x  63 BM Cái 315,700
Nối giảm PPR 110  x  75 BM Cái 321,200
Nối giảm PPR 110  x  90 BM Cái 325,600
Nối giảm PPR 160  x  110 BM Cái 1,053,800
       
  Van bi PPR 20 BM Cái 77,000
Van bi PPR 25 BM Cái 93,500
Van bi PPR 32 BM Cái 135,300
       
  Rắc co hàn PPR 20 BM Cái 105,600
Rắc co hàn PPR 25 BM Cái 151,800
Rắc co hàn PPR 32 BM Cái 224,400
Rắc co hàn PPR 40 BM Cái 244,200
       
  Lơi PPR 20 BM Cái 8,800
Lơi PPR 25 BM Cái 10,670
Lơi PPR 32 BM Cái 17,600
Lơi PPR 40 BM Cái 33,000
Lơi PPR 50 BM Cái 56,100
Lơi PPR 63 BM Cái 119,900
Lơi PPR 75 BM Cái 188,100
Lơi PPR 90 BM Cái 292,600
Lơi PPR 110 BM Cái 500,500
Lơi PPR 160 BM Cái 1,364,000
       
  Co PPR 20 BM Cái 7,700
Co PPR 25 BM Cái 11,000
Co PPR 32 BM Cái 16,500
Co PPR 40 BM Cái 28,600
Co PPR 50 BM Cái 62,700
Co PPR 63 BM Cái 110,000
Co PPR 75 BM Cái 244,200
Co PPR 90 BM Cái 386,100
Co PPR 110 BM Cái 661,100
Co PPR 160 BM Cái 1,716,000
       
  Co giảm PPR 25 x 20 BM Cái 11,000
Co giảm PPR 32 x 20 BM Cái 16,500
Co giảm PPR 32 x 25 BM Cái 17,600
       
  Co ren ngoài PPR 20  x  1/2" BM Cái 75,900
Co ren ngoài PPR 20  x  3/4" BM Cái 122,100
Co ren ngoài PPR 25  x  1/2" BM Cái 82,500
Co ren ngoài PPR 25  x  3/4" BM Cái 104,500
Co ren ngoài PPR 32  x  3/4" BM Cái 146,300
Co ren ngoài PPR 32  x  1" BM Cái 305,800
       
  Co ren trong PPR 20  x  1/2" BM Cái 55,000
Co ren trong PPR 20  x  3/4" BM Cái 79,200
Co ren trong PPR 25  x  1/2" BM Cái 63,800
Co ren trong PPR 25  x  3/4" BM Cái 88,000
Co ren trong PPR 32  x  3/4" BM Cái 141,900
Co ren trong PPR 32  x  1" BM Cái 275,000
       
  Nắp khóa hàn PPR 20 BM Cái 12,100
Nắp khóa hàn PPR 25 BM Cái 14,300
Nắp khóa hàn PPR 32 BM Cái 16,500
Nắp khóa hàn PPR 40 BM Cái 22,000
Nắp khóa hàn PPR 50 BM Cái 56,100
Nắp khóa hàn PPR 63 BM Cái 79,200
Nắp khoá hàn PPR 75 BM Cái 139,700
Nắp khóa hàn PPR 90 BM Cái 214,500
  Nắp khóa RN PPR 20  x 1/2" BM Cái 11,000
Nắp khóa RN PPR 25  x 3/4" BM Cái 14,300
       
  Khúc tránh (Ống cong) PPR 20 BM Cái 34,100
Khúc tránh (Ống cong) PPR 25 BM Cái 53,900
Khúc tránh (Ống cong) PPR 32 BM Cái 93,500
Khúc tránh (Ống cong) PPR 40 BM Cái 198,000
Khúc tránh (Ống cong) PPR 50 BM Cái 323,400
Khúc tránh (Ống cong) PPR 63 BM Cái 562,100
       
  Tê giảm PPR 25 x 20 BM Cái 14,300
Tê giảm PPR 32 x 20 BM Cái 20,900
Tê giảm PPR 32 x 25 BM Cái 24,200
Tê giảm PPR 40 x 20 BM Cái 52,800
Tê giảm PPR 40 x 25 BM Cái 57,200
Tê giảm PPR 40 x 32 BM Cái 62,700
Tê giảm PPR 50 x 20 BM Cái 81,400
Tê giảm PPR 50 x 25 BM Cái 89,100
Tê giảm PPR 50 x 32 BM Cái 92,400
Tê giảm PPR 50 x 40 BM Cái 99,000
Tê giảm PPR 63 x 20 BM Cái 156,200
Tê giảm PPR 63 x 25 BM Cái 172,700
Tê giảm PPR 63 x 32 BM Cái 189,200
Tê giảm PPR 63 x 40 BM Cái 266,200
Tê giảm PPR 63 x 50 BM Cái 270,600
Tê giảm PPR 75 x 25 BM Cái 270,600
Tê giảm PPR 75 x 32 BM Cái 270,600
Tê giảm PPR 75 x 40 BM Cái 270,600
Tê giảm PPR 75 x 50 BM Cái 270,600
Tê giảm PPR 75 x 63 BM Cái 270,600
Tê giảm PPR 90 x 40 BM Cái 392,700
Tê giảm PPR 90 x 50 BM Cái 411,400
Tê giảm PPR 90 x 63 BM Cái 437,800
Tê giảm PPR 90 x 75 BM Cái 465,300
Tê giảm PPR 110 x 63 BM Cái 661,100
Tê giảm PPR 110 x 90 BM Cái 766,700
Tê giảm PPR 160 x 110 BM Cái 2,288,000
       
  Tê RN PPR 20 x 1/2" BM Cái 72,600
Tê RN PPR 20 x 3/4" BM Cái 113,300
Tê RN PPR 25 x 1/2" BM Cái 80,300
Tê RN PPR 25 x 3/4" BM Cái 96,800
       
  Tê nối PPR 20 BM Cái 8,800
Tê nối PPR 25 BM Cái 13,200
Tê nối PPR 32 BM Cái 23,100
Tê nối PPR 40 BM Cái 39,600
Tê nối PPR 50 BM Cái 68,200
Tê nối PPR 63 BM Cái 149,600
Tê nối PPR 75 BM Cái 332,200
Tê nối PPR 90 BM Cái 530,200
Tê nối PPR 110 BM Cái 793,100
Tê nối PPR 160 BM Cái 2,156,000
       
  Tê RT PPR 20 x 1/2" BM Cái 61,600
Tê RT PPR 20 x 3/4" BM Cái 89,100
Tê RT PPR 25 x 1/2" BM Cái 63,800
Tê RT PPR 25 x 3/4" BM Cái 88,000
Tê RT PPR 32 x 1" BM Cái 275,000
       
  Van xoay PPR 20 BM Cái 242,000
Van xoay PPR 25 BM Cái 379,500
Van xoay PPR 32 BM Cái 390,500
Van xoay PPR 40 BM Cái 591,800
Van xoay PPR 50 BM Cái 784,300
Van xoay PPR  63 BM Cái 1,320,000
Van xoay PPR 75 BM Cái 1,628,000
Van xoay PPR 90 BM Cái 2,310,000
       
  Van bi gạt nóng PPR 20 BM Cái 124,300
Van bi gạt nóng PPR 25 BM Cái 151,800
Van bi gạt nóng PPR 32 BM Cái 292,600
Van bi gạt nóng PPR 40 BM Cái 651,200
Van bi gạt nóng PPR 50 BM Cái 911,900
Van bi gạt nóng PPR 63 BM Cái 1,661,000
       
  Van bi gạt lạnh PPR 20 BM Cái 75,900
Van bi gạt lạnh PPR 25 BM Cái 92,400
Van bi gạt lạnh PPR 32 BM Cái 139,700
Van bi gạt lạnh PPR 40 BM Cái 205,700
Van bi gạt lạnh PPR 50 BM Cái 345,400
Van bi gạt lạnh PPR 63 BM Cái 566,500

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 44
Đã truy cập: 1.366.112