longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Ống PPR E - PIPE 10-15
Ống PPR E - PIPE 10-15

           BẢNG GIÁ : PPR EPIPE     
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía đã có VAT          
   Gía tốt hơn vui lòng ĐT hay Email   THÁNG 10/2015
HÌNH TÊN HÀNG DVT  GIÁ Cataloz     GIÁ BÁN   
  Ống PPR D20mm x 2.3mm (lạnh) EP Mét 23,200         13,920
Ống PPR D25mm x 2.7mm (lạnh) EP Mét 41,400         24,840
Ống PPR D32mm x 2.9mm (lạnh) EP Mét 56,000         33,600
Ống PPR D40mm x 3.7mm (lạnh) EP Mét 75,500         45,300
Ống PPR D50mm x 4.6mm (lạnh) EP Mét 111,000         66,600
Ống PPR D63mm x 5.8mm (lạnh) EP Mét 172,500       103,500
Ống PPR D75mm x 6.8mm (lạnh) EP Mét 239,700       143,820
Ống PPR D90mm x 8.2mm (lạnh) EP Mét 357,200       214,320
Ống PPR D110mm x 10mm (lạnh) EP Mét 528,900       317,340
Ống PPR D20mm X 2.8 Mm (lạnh) EP Mét 25,100         15,060
Ống PPR D25mm X 3.5 Mm (lạnh) EP Mét 46,300         27,780
Ống PPR D32mm X 4.4 Mm (lạnh) EP Mét 65,200         39,120
Ống PPR D40mm X 5.5 Mm (lạnh) EP Mét 92,700         55,620
Ống PPR D50mm X 6.9 Mm (lạnh) EP Mét 141,800         85,080
Ống PPR D63mm X 8.6 Mm (lạnh) EP Mét 227,700       136,620
Ống PPR D75mm X 10.3 Mm (lạnh) EP Mét 360,000       216,000
Ống PPR D90mm X 12.3 Mm (lạnh) EP Mét 495,000       297,000
                        -  
  Ống PPR D20mm X 2.3mm (lạnh)  Chống Tia Cực Tím EP Mét 26,000         15,600
Ống PPR D25mm X 2.7mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím  EP Mét 45,000         27,000
Ống PPR D32mm X 2.9mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím  EP Mét 60,700         36,420
Ống PPR D40mm X 3.7mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím EP Mét 84,100         50,460
Ống PPR D50mm X 4.6mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím  EP Mét 123,500         74,100
Ống PPR D63mm X 5.8mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím  EP Mét 192,200       115,320
Ống PPR D20mm X 2.8 Mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím EP Mét 27,900         16,740
Ống PPR D25mm X 3.5 Mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím EP Mét 49,900         29,940
Ống PPR D32mm X 4.4 Mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím EP Mét 69,900         41,940
Ống PPR D40mm X 5.5 Mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím EP Mét 101,300         60,780
Ống PPR D50mm X 6.9 Mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím EP Mét 154,300         92,580
Ống PPR D63mm X 8.6 Mm (lạnh) Chống Tia Cực Tím EP Mét 247,400       148,440
                        -  
  Ống PPR D20mm X 3.4mm (nóng) EP Mét 27,500         16,500
Ống PPR D25mm X 4.2mm (nóng) EP Mét 48,500         29,100
Ống PPR D32mm x 5.4mm (nóng) EP Mét 72,700         43,620
Ống PPR D40mm x 6.7mm (nóng) EP Mét 140,500         84,300
Ống PPR D50mm X 8.3mm (nóng) EP Mét 192,000       115,200
Ống PPR D63mm x 10.5mm (nóng) EP Mét 280,700       168,420
Ống PPR D75mm X 12.5mm (nóng) EP Mét 384,500       230,700
Ống PPR D90 Mm X 15 Mm (nóng) EP Mét 600,000       360,000
Ống PPR D110 Mm X 18.3 Mm (nóng) EP Mét 840,000       504,000
                        -  
  Ống PPR D20mm X 3.4mm (nóng) Chống Tia Cực TímEP Mét 30,300         18,180
Ống PPR D25mm X 4.2mm (nóng) Chống Tia Cực TímEP Mét 52,100         31,260
Ống PPR D32mm X 5.4mm (nóng) Chống Tia Cực TímEP Mét 77,400         46,440
Ống PPR D40mm X 6.7mm (nóng) Chống Tia Cực TímEP Mét 149,100         89,460
Ống PPR D50mm X 8.3mm (nóng) Chống Tia Cực TímEP Mét 204,500       122,700
Ống PPR D63mm X 10.5mm (nóng) Chống Tia Cực TímEP Mét 300,400       180,240
                        -  
  Co PPR 20 EP Cái 5,500           3,300
Co PPR 25 EP Cái 7,500           4,500
Co PPR 32 EP Cái 13,800           8,280
Co PPR 40 EP Cái 22,400         13,440
Co PPR 50 EP Cái 44,200         26,520
Co PPR 63 EP Cái 134,000         80,400
Co PPR 75 EP Cái 158,000         94,800
Co PPR 90 EP Cái 257,600       154,560
Co PPR 110 EP Cái 440,000       264,000
                        -  
  Te PPR 20 EP Cái 6,600           3,960
Te PPR 25 EP Cái 11,000           6,600
Te PPR 32 EP Cái 18,800         11,280
Te PPR 40 EP Cái 28,600         17,160
Te PPR 50 EP Cái 56,300         33,780
Te PPR 63 EP Cái 136,000         81,600
Te PPR 75 EP Cái 174,000       104,400
Te PPR 90 EP Cái 275,000       165,000
Te PPR 110 EP Cái 487,500       292,500
                        -  
  Lơi PPR 20 EP Cái 5,400           3,240
Lơi  PPR 25 EP Cái 7,600           4,560
Lơi PPR 32 EP Cái 12,100           7,260
Lơi PPR 40 EP Cái 24,100         14,460
Lơi PPR 50 EP Cái 49,500         29,700
Lơi PPR 63 EP Cái 104,300         62,580
Lơi PPR 75 EP Cái 148,000         88,800
Lơi PPR 90 EP Cái 207,000       124,200
Lơi PPR 110 EP Cái                   -  
                        -  
  Nối PPR 20 EP Cái 3,900           2,340
Nối PPR 25 EP Cái 5,300           3,180
Nối PPR 32 EP Cái 8,500           5,100
Nối PPR 40 EP Cái 13,100           7,860
Nối PPR 50 EP Cái 23,600         14,160
Nối PPR 63 EP Cái 49,500         29,700
Nối PPR 75 EP Cái 78,300         46,980
Nối PPR 90 EP Cái 134,600         80,760
Nối PPR 110 EP Cái 218,000       130,800
                        -  
  Rắc co  PPR 20 EP Cái 42,600         25,560
Rắc co  PPR 25 EP Cái 53,100         31,860
Rắc co PPR 32 EP Cái 81,800         49,080
Rắc co PPR 40 EP Cái                   -  
Rắc co PPR 50 EP Cái                   -  
                        -  
  Nút bít PPR 20 EP Cái 3,700           2,220
Nút bít PPR 25 EP Cái 4,800           2,880
Nút bít PPR 32 EP Cái 7,500           4,500
Nút bít PPR 40 EP Cái 12,300           7,380
Nút bít PPR 50 EP Cái 20,600         12,360
Nút bít PPR 63 EP Cái 38,400         23,040
Nút bít RN PPR 20 x 1/2 EP Cái 6,160           3,696
                        -  
  Van cửa PPR 20 EP Cái 156,000         93,600
Van cửa PPR 25 EP Cái 193,000       115,800
Van cửa PPR 32 EP Cái 217,100       130,260
Van cửa PPR 40 EP Cái 336,600       201,960
Van cửa PPR 50 EP Cái 508,300       304,980
Van cửa PPR 63 EP Cái                   -  
                        -  
  Ống cong PPR 20 EP Cái 23,400         14,040
Ống cong PPR 25 EP Cái 40,900         24,540
                        -  
  Mặt bích PPR 50 EP Cái 151,200         90,720
Mặt bích PPR 63 EP Cái 157,900         94,740
Mặt bích PPR 75 EP Cái 206,100       123,660
Mặt bích PPR 90 EP Cái 240,800       144,480
                        -  
  Co RT PPR 20 x 1/2" EP Cái 43,300         25,980
Co RT PPR 25 x 1/2" EP Cái 47,700         28,620
Co RT PPR 25 x 3/4" EP Cái 70,100         42,060
Co RT PPR 32 x 1" EP Cái 132,200         79,320
         
  Co RN PPR 20 x 1/2" EP Cái 58,500         35,100
Co RN PPR 25 x 1/2" EP Cái 63,200         37,920
Co RN PPR 25 x 3/4" EP Cái 76,900         46,140
Co RN PPR 32 x 1" EP Cái 140,800         84,480
                        -  
  Nối RT PPR 20 x 1/2" EP Cái 39,300         23,580
Nối RT PPR 25 x 1/2" EP Cái 48,400         29,040
Nối RT PPR 25 x 3/4" EP Cái 55,000         33,000
Nối RT PPR 32 x 1" EP Cái 106,500         63,900
Nối RT PPR 40 x 1-1/4" EP Cái 212,900       127,740
Nối RT PPR 50 x 1-1/2" EP Cái 273,400       164,040
Nối RT PPR 63 x 2" EP Cái 514,250       308,550
Nối RT PPR 75 x 2-1/2" EP Cái 786,200       471,720
Nối RT PPR  90 x 3" EP Cái 1,344,000       806,400
                        -  
  Nối RN PPR 20 x 1/2" EP Cái 48,900         29,340
Nối RN PPR 25 x 1/2" EP Cái 56,300         33,780
Nối RN PPR 25 x 3/4" EP Cái 66,600         39,960
Nối RN PPR 32 x 1" EP Cái 117,700         70,620
Nối RN PPR 40 x 1-1/4" EP Cái 276,100       165,660
Nối RN PPR 50 x 1-1/2" EP Cái 315,800       189,480
Nối RN PPR 63 x 2" EP Cái 598,500       359,100
Nối RN PPR 75 x 2-1/2" EP Cái 911,700       547,020
Nối RN PPR 90 x 3" EP Cái 1,556,800       934,080
                        -  
  Te RT PPR 20 x 1/2" EP Cái 44,700         26,820
Te RT PPR 25 x 1/2" EP Cái 50,500         30,300
Te RT PPR 25 x 3/4" EP Cái 67,500         40,500
Te RT PPR 32 x 1" EP Cái                   -  
         
  Te RN PPR 20 x 1/2" EP Cái 54,200         32,520
Te RN PPR 25 x 1/2" EP Cái 58,100         34,860
Te RN PPR 25 x 3/4" EP Cái 71,500         42,900
                        -  
  Rắc co RN PPR 20 x 1/2" EP Cái 96,200         57,720
Rắc co RN PPR 25 x 3/4" EP Cái 150,000         90,000
Rắc co RN PPR 32 x 1" EP Cái 234,300       140,580
                        -  
  Te thu PPR 25/20 EP Cái 10,000           6,000
Te thu PPR 32/20 EP Cái 18,100         10,860
Te thu PPR 32/25 EP Cái 18,100         10,860
Te thu PPR 40/20 EP Cái 43,700         26,220
Te thu PPR 40/25 EP Cái 43,700         26,220
Te thu PPR 40/32 EP Cái 43,700         26,220
Te thu PPR 50/20 EP Cái 71,500         42,900
Te thu PPR 50/25 EP Cái 71,500         42,900
Te thu PPR 50/32 EP Cái 71,500         42,900
Te thu PPR 50/40 EP Cái 71,500         42,900
Te thu PPR 63/20 EP Cái 125,400         75,240
Te thu PPR 63/25 EP Cái 125,400         75,240
Te thu PPR 63/32 EP Cái 125,400         75,240
Te thu PPR 63/40 EP Cái 125,400         75,240
  Te thu PPR 63/50 EP Cái 125,400         75,240
Te thu PPR 75/32 EP Cái 159,500         95,700
Te thu PPR 75/40 EP Cái 159,500         95,700
Te thu PPR 75/50 EP Cái 159,500         95,700
Te thu PPR 75/63 EP Cái 159,500         95,700
Tê Thu PPR 90/63EP Cái 275,000       165,000
Tê Thu PPR 90/75EP Cái 275,000       165,000
Tê Thu PPR 110/63EP Cái 492,000       295,200
Tê Thu PPR 110/75EP Cái 492,000       295,200
Tê Thu PPR 110/90EP Cái 492,000       295,200
                        -  
  Côn thu PPR 25/20 EP Cái 5,400           3,240
Côn thu PPR 32/20 EP Cái 7,800           4,680
Côn thu PPR 32/25 EP Cái 7,800           4,680
Côn thu PPR 40/20 EP Cái 14,000           8,400
Côn thu PPR 40/25 EP Cái 14,000           8,400
Côn thu PPR 40/32 EP Cái 14,000           8,400
Côn thu PPR 50/20 EP Cái 25,600         15,360
Côn thu PPR 50/25 EP Cái 25,600         15,360
Côn thu PPR 50/32 EP Cái 25,600         15,360
Côn thu PPR 50/40 EP Cái 26,800         16,080
Côn thu PPR 63/20 EP Cái 45,000         27,000
  Côn thu PPR 63/25 EP Cái 45,000         27,000
Côn thu PPR 63/32 EP Cái 45,000         27,000
Côn thu PPR 63/40 EP Cái 45,000         27,000
Côn thu PPR 63/50 EP Cái 45,000         27,000
Côn thu PPR 75/32 EP Cái 86,350         51,810
Côn thu PPR 75/40 EP Cái 86,350         51,810
Côn thu PPR 75/50 EP Cái 86,350         51,810
Côn thu PPR 75/63 EP Cái 86,350         51,810
Côn Thu PPR 90/40 EP Cái 125,000         75,000
Côn Thu PPR 90/63 EP Cái 107,000         64,200
Côn Thu PPR 90/75 EP Cái 107,000         64,200
Côn Thu PPR 110/63 EP Cái 186,000       111,600
Côn Thu PPR 110/75 EP Cái 186,000       111,600
Côn Thu PPR 110/90 EP Cái 186,000       111,600
                        -  
  Vòng đệm PPR 50 EP Cái 58,700         35,220
Vòng đệm PPR 63 EP Cái 84,600         50,760
Vòng đệm PPR 75 EP Cái 105,300         63,180
Vòng đệm PPR 90 EP Cái 154,600         92,760

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 43
Đã truy cập: 1.366.095