longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Ống PPR VESBO 03-16
Ống PPR VESBO 03-16

           BẢNG GIÁ : PPR VESBO    
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía đã có VAT        
   Gía tốt hơn vui lòng ĐT hay Email   THÁNG 10/2015
HÌNH TÊN HÀNG DVT  GIÁ Cataloz  
     GIÁ CÓTHÊ CHIÊT KHẤU TƠI 40%
  Ống PPR D20mm x 2.3mm (lạnh) Vesbo m 32,500
Ống PPR D25mm x 2.3mm (lạnh) Vesbo m 53,800
Ống PPR D32mm x 2.9mm (lạnh) Vesbo m 78,600
Ống PPR D40mm x 3.7mm (lạnh) Vesbo m 125,100
Ống PPR D50mm x 4.6mm (lạnh) Vesbo m 193,400
Ống PPR D63mm x 5.8mm (lạnh) Vesbo m 280,100
Ống PPR D75mm x 6.8mm (lạnh) Vesbo m 384,900
Ống PPR D90mm x 8.2mm (lạnh) Vesbo m 564,800
Ống PPR D110mm x 10mm (lạnh) Vesbo m 848300
       
  Ống PPR D20mm x 3.4mm (nóng) Vesbo m 50,800
Ống PPR D25mm x 4.2mm (nóng) Vesbo m 78,600
Ống PPR D32mm x 5.4mm (nóng) Vesbo m 126,900
Ống PPR D40mm x 6.7mm (nóng) Vesbo m 186,700
Ống PPR D50mm X 8.3mm (nóng) Vesbo m 290,400
Ống PPR D63mm x 10.5mm (nóng) Vesbo m 450,000
Ống PPR D75mm x 12.5mm (nóng) Vesbo m 651,200
Ống PPR D90mm x 15.0mm (nóng) Vesbo m 949,700
Ống PPR D110mm x 18.3mm (nóng) Vesbo m 1,456,900
       
  Co PPR 20 Vesbo Cái 8,300
Co PPR 25 Vesbo Cái 14,000
Co PPR 32 Vesbo Cái 22,000
Co PPR 40 Vesbo Cái 33,300
Co PPR 50 Vesbo Cái 62,000
Co PPR 63 Vesbo Cái 122,000
Co PPR 75 Vesbo Cái 207,800
Co PPR 90 Vesbo Cái 416,000
Co PPR 110 Vesbo Cái 577,000
       
  Lơi PPR 20 Vesbo Cái 7,600
Lơi PPR 25 Vesbo Cái 11,200
Lơi PPR 32 Vesbo Cái 18,800
Lơi PPR 40 Vesbo Cái 36,800
Lơi PPR 50 Vesbo Cái 68,000
Lơi PPR 63 Vesbo Cái 116,200
Lơi PPR 75 Vesbo Cái 211,300
Lơi PPR 90 Vesbo Cái 314,500
Lơi PPR 110 Vesbo Cái 485,700
       
  Nối PPR 20 Vesbo Cái 6,300
Nối PPR 25 Vesbo Cái 9,000
Nối PPR 32 Vesbo Cái 13,600
Nối PPR 40 Vesbo Cái 21,600
Nối PPR 50 Vesbo Cái 36,800
Nối PPR 63 Vesbo Cái 80,000
Nối PPR 75 Vesbo Cái 124,000
Nối PPR 90 Vesbo Cái 194,800
Nối PPR 110 Vesbo Cái 274,000
       
  Đai ống PPR 20 Vesbo Cái 5,400
Đai ống PPR 25 Vesbo Cái 7,400
Đai ống PPR 32 Vesbo Cái 8,100
Vòng đệm PPR 63 Vesbo Cái 69,800
Vòng đệm PPR 75 Vesbo Cái 90,400
Vòng đệm PPR 90 Vesbo Cái 122,800
Vòng đệm PPR 110 Vesbo Cái 205,700
       
  Te PPR 20 Vesbo Cái 10,100
Te PPR 25 Vesbo Cái 18,500
Te PPR 32 Vesbo Cái 28,300
Te PPR 40 Vesbo Cái 47,200
Te PPR 50 Vesbo Cái 86,700
Te PPR 63 Vesbo Cái 170,600
Te PPR 75 Vesbo Cái 268,000
Te PPR 90 Vesbo Cái 485,000
Te PPR 110 Vesbo Cái 707,100
       
  Rắc co nhựa PPR 20 Vesbo Cái 135,200
Rắc co nhựa PPR 25 Vesbo Cái 191,500
Rắc co nhựa PPR 32 Vesbo Cái 272,500
Rắc co nhựa PPR 40 Vesbo Cái 295,500
Rắc co nhựa PPR 50 Vesbo Cái 440,300
Rắc co nhựa PPR 63 Vesbo Cái 556,800
Rắc co nhựa PPR 75 Vesbo Cái 1,131,500
  Rắc Co Nhựa Kiểu Mới PPR 20 Vesbo Đơn vị 82,900
Rắc Co Nhựa Kiểu Mới PPR 25 Vesbo Đơn vị 123,300
Rắc Co Nhựa Kiểu Mới PPR 32 Vesbo Đơn vị 180,900
Rắc Co Nhựa Kiểu Mới PPR 40 Vesbo Đơn vị 280,100
       
  Rắc co RT PPR 20 x 1/2" Vesbo Cái 138,100
Rắc co RT PPR 25 x 3/4" Vesbo Cái 191,100
Rắc co RT PPR 32 x 1" Vesbo Cái 266,200
Rắc co RT PPR 40 x 1-1/4" Vesbo Cái 406,600
Rắc co RN PPR 20 x 1/2" Vesbo Cái 149,900
Rắc co RN PPR 25 x 3/4" Vesbo Cái 250,400
Rắc co RN PPR 32 x 1" Vesbo Cái 308,700
Rắc co RN PPR 40 x 1-1/4" Vesbo Cái 433,200
       
  Nút bít RN PPR 20 Vesbo Cái  
Nút bít PPR 20 Vesbo Cái 6,300
Nút bít PPR 25 Vesbo Cái 9,300
Nút bít PPR 32 Vesbo Cái 11,000
Nút bít PPR 40 Vesbo Cái 19,600
Nút bít PPR 50 Vesbo Cái 33,000
Nút bít PPR 63 Vesbo Cái 64,000
Nút bít PPR 75 Vesbo Cái 112,000
Nút bít PPR 90 Vesbo Cái 166,100
Nút bít PPR 110 Vesbo Cái 267,600
       
  Co RT PPR 20 x 1/2" Vesbo Cái 57,900
Co RT PPR 25 x 1/2" Vesbo Cái 64,000
Co RT PPR 25 x 3/4" Vesbo Cái 79,500
Co RT PPR 32 x 1" Vesbo Cái 217,800
Co RN PPR 20 x 1/2" Vesbo Cái 88,500
Co RN PPR 25 x 1/2" Vesbo Cái 95,200
Co RN PPR 25 x 3/4" Vesbo Cái 134,200
Co RN PPR 32 x 1" Vesbo Cái 320,400
       
  Nối RT PPR 20 x 1/2" Vesbo Cái 52,000
Nối RT PPR 20 x 3/4" Vesbo Cái 59,400
Nối RT PPR 25 x 1/2" Vesbo Cái 60,500
Nối RT PPR 25 x 3/4" Vesbo Cái 69,200
Nối RT PPR 32 x 1" Vesbo Cái 195,700
Nối RT PPR 40 x 1-1/4" Vesbo Cái 288,600
Nối RT PPR 50 x 1-1/2" Vesbo Cái 342,400
Nối RT PPR 63 x 2" Vesbo Cái 560,000
Nối RT PPR 75 x 2-1/2" Vesbo Cái 834,500
  Nối RN PPR 20 x 1/2" Vesbo Cái 79,800
Nối RN PPR 20 x 3/4" Vesbo Cái 80,500
Nối RN PPR 25 x 1/2" Vesbo Cái 83,300
Nối RN PPR 25 x 3/4" Vesbo Cái 125,800
Nối RN PPR 32 x 1" Vesbo Cái 230,200
Nối RN PPR 40 x 1-1/4" Vesbo Cái 404,500
Nối RN PPR 50 x 1-1/2" Vesbo Cái 440,000
Nối RN PPR 63 x 2" Vesbo Cái 758,400
Nối RN PPR 75 x 2-1/2" Vesbo Cái 1,106,600
       
       
  Te RT PPR 20 x 1/2" Vesbo Cái 59,900
Te RT PPR 20 x 3/4" Vesbo Cái 62,400
Te RT PPR 25 x 1/2" Vesbo Cái 65,000
Te RT PPR 25 x 3/4" Vesbo Cái 71,500
Te RN PPR 20 x 1/2" Vesbo Cái 87,000
       
  Ống cong PPR 20 Vesbo Cái 19,600
Ống cong PPR 25 Vesbo Cái 32,200
Ống cong PPR 32 Vesbo Cái 61,700
       
  Côn thu PPR 25/20 Vesbo Cái 6,200
Côn thu PPR 32/20 Vesbo Cái 9,800
Côn thu PPR 32/25 Vesbo Cái 10,300
Côn thu PPR 40/20 Vesbo Cái 11,000
Côn thu PPR 40/25 Vesbo Cái 15,600
Côn thu PPR 40/32 Vesbo Cái 19,600
Côn thu PPR 50/20 Vesbo Cái 21,800
Côn thu PPR 50/25 Vesbo Cái 24,800
Côn thu PPR 50/32 Vesbo Cái 26,200
Côn thu PPR 50/40 Vesbo Cái 28,600
  Côn thu PPR 63/20 Vesbo Cái 40,300
Côn thu PPR 63/25 Vesbo Cái 41,700
Côn thu PPR 63/32 Vesbo Cái 42,600
Côn thu PPR 63/40 Vesbo Cái 46,600
Côn thu PPR 63/50 Vesbo Cái 54,700
Côn thu PPR 75/50 Vesbo Cái 70,300
Côn thu PPR 75/63 Vesbo Cái 85,000
Côn thu PPR 90/63 Vesbo Cái 102,700
Côn thu PPR 90/75 Vesbo Cái 152,400
Côn thu PPR 110/90 Vesbo Cái 278,000
       
  Tê thu PPR 25/20 Vesbo Cái 17,400
Tê thu PPR 32/20 Vesbo Cái 28,100
Tê thu PPR 32/25 Vesbo Cái 29,300
Tê thu PPR 40/20 Vesbo Cái 43,500
Tê thu PPR 40/25 Vesbo Cái 44,900
Tê thu PPR 40/32 Vesbo Cái 47,500
Tê thu PPR 50/20 Vesbo Cái 86,600
Tê thu PPR 50/25 Vesbo Cái 92,000
Tê Giảm PPR 50/32 Vesbo Đơn vị 93,000
Tê Giảm PPR 50/40 Vesbo Cái 98,000
Tê thu PPR 90/40 Vesbo Cái 440,900
Tê thu PPR 90/50 Vesbo Cái 474,800
Tê thu PPR 90/63 Vesbo Cái 503,000
Tê thu PPR 90/75 Vesbo Cái 540,000
Tê thu PPR 110/50 Vesbo Cái 734,200
Tê thu PPR 110/63 Vesbo Cái 764,000
Tê thu PPR 110/75 Vesbo Cái 816,000
Tê thu PPR 110/90 Vesbo Cái 889,800
       
  Van nhựa PPR 20 Vesbo Cái 198,600
Van nhựa PPR 25 Vesbo Cái 242,500
Van nhựa PPR 32 Vesbo Cái 321,800
Van nhựa PPR 40 Vesbo Cái 694,200
Van nhựa PPR 50 Vesbo Cái 995,900
Van nhựa PPR 63 Vesbo Cái 1,272,000
       
  Van inox ngắn PPR 20 Vesbo Cái 394,000
Van inox ngắn PPR 25 Vesbo Cái 520,700
Van inox dài PPR 20 Vesbo Cái 605,700
Van inox dài PPR 25 Vesbo Cái 655,800
Van inox dài PPR 32 Vesbo Cái 793,300
       
  Van bi gạt rắc co PPR 20 Vesbo Cái 856,200
Van bi gạt rắc co PPR 25 Vesbo Cái 1,113,600
Van bi gạt rắc co PPR 32 Vesbo Cái 1,512,000
Van bi gạt rắc co PPR 40 Vesbo Cái 1,846,300
Van bi gạt rắc co PPR 50 Vesbo Cái 2,174,800
Van bi gạt rắc co PPR 63 Vesbo Cái 2,772,400
Van bi gạt rắc co PPR 75 Vesbo Cái 6,942,700
Van bi gạt rắc co PPR 90 Vesbo Cái 7,338,700

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 44
Đã truy cập: 1.366.115