longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Ống PPR VICO 4-14
Ống PPR VICO 4-14

           BẢNG GIÁ   : PPR VICO  
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía có  VAT        
      Apr-14
MH TÊN HÀNG DVT Gía Bán  
VCO PPR O20L2.3 Ong 20 Lạnh PPR 2.3mm Vico Mét 22,300
VCO PPR O20L2.8 Ong 20 Lạnh PPR 2.8mm Vico Mét 24,200
VCO PPR O25L2.4 Ong 25 Lạnh PPR 2.4mm Vico Mét 36,900
VCO PPR O25L3.5 Ong 25 Lạnh PPR 3.5mm Vico Mét 43,000
VCO PPR O32L2.9 Ong 32 Lạnh PPR 2.9mm Vico Mét 54,900
VCO PPR O32L4.4 Ong 32 Lạnh PPR 4.4mm Vico Mét 62,500
VCO PPR O40L3.7 Ong 40 Lạnh PPR 3.7mm Vico Mét 75,700
VCO PPR O40L5.5 Ong 40 Lạnh PPR 5.5mm Vico Mét 90,700
VCO PPR O50L4.6 Ong 50 Lạnh PPR 4.6mm Vico Mét 113,800
VCO PPR O50L6.9 Ong 50 Lạnh PPR 6.9mm Vico Mét 138,500
VCO PPR O63L5.8 Ong 63 Lạnh PPR 5.8mm Vico Mét 168,500
VCO PPR O63L8.6 Ong 63 Lạnh PPR 8.6mm Vico Mét 224,000
VCO PPR O75L6.8 Ong 75 Lạnh PPR 6.8mm Vico Mét 254,800
VCO PPR O90L8.2 Ong 90 Lạnh PPR 8.2mm Vico Mét 349,400
VCO PPR O110L10 Ong 110 Lạnh PPR 10mm Vico Mét 505,900
VCO PPR O20N Ong 20 Nóng PPR 3.4mm Vico Mét 26,900
VCO PPR O25N Ong 25 Nóng PPR 4.2mm Vico Mét 44,600
VCO PPR O32N Ong 32 Nóng PPR 5.4mm Vico Mét 70,700
VCO PPR O40N Ong 40 Nóng PPR 6.7mm Vico Mét 109,300
VCO PPR O50N Ong 50 Nóng PPR 8.3mm Vico Mét 172,500
VCO PPR O63N Ong 63 Nóng PPR 10.5mm Vico Mét 269,500
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR B20 BÍT TRƠN 20 PPR VICO Cái 4,700
VCO PPR B25 BÍT TRƠN 25 PPR VICO Cái 6,000
VCO PPR B32 BÍT TRƠN 32 PPR VICO Cái 8,600
VCO PPR B40 BÍT TRƠN 40 PPR VICO Cái 14,200
VCO PPR B50 BÍT TRƠN 50 PPR VICO Cái 23,500
VCO PPR B63 BÍT TRƠN 63 PPR VICO Cái 44,100
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR L20 LƠI 45 Độ 20 PPR VICO Cái 4,600
VCO PPR L25 LƠI 45 Độ 25 PPR VICO Cái 7,000
VCO PPR L32 LƠI 45 Độ 32 PPR VICO Cái 12,200
VCO PPR L40 LƠI 45 Độ 40 PPR VICO Cái 21,900
VCO PPR L50 LƠI 45 Độ 50 PPR VICO Cái 46,200
VCO PPR L63 LƠI 45 Độ 63 PPR VICO Cái 97,800
VCO PPR L75 LƠI 45 Độ 75 PPR VICO Cái 153,900
VCO PPR L90 LƠI 45 Độ 90 PPR VICO Cái 235,300
VCO PPR L110 LƠI 45 Độ 110 PPR VICO Cái 365,400
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR N20 NỐI 20 PPR VICO Cái 3,600
VCO PPR N25 NỐI 25 PPR VICO Cái 4,800
VCO PPR N32 NỐI 32 PPR VICO Cái 8,200
VCO PPR N40 NỐI 40 PPR VICO Cái 12,500
VCO PPR N50 NỐI 50 PPR VICO Cái 23,700
VCO PPR N63 NỐI 63 PPR VICO Cái 48,700
VCO PPR N75 NỐI 75 PPR VICO Cái 76,300
VCO PPR N90 NỐI 90 PPR VICO Cái 131,200
VCO PPR N110 NỐI 110 PPR VICO Cái 213,900
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR C20 Co 20 PPR VICO Cái 5,500
VCO PPR C25 Co 25 PPR VICO Cái 7,500
VCO PPR C32 Co 32 PPR VICO Cái 13,800
VCO PPR C40 Co 40 PPR VICO Cái 20,800
VCO PPR C50 Co 50 PPR VICO Cái 45,700
VCO PPR C63 Co 63 PPR VICO Cái 114,400
VCO PPR C75 Co 75 PPR VICO Cái 157,400
VCO PPR C90 Co 90 PPR VICO Cái 255,600
VCO PPR C110 Co 110 PPR VICO Cái 438,900
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR NRN20*1/2 NỐI RĂNG NGOÀI 20*1/2 PPR VICO Cái 47,100
VCO PPR NRN25*1/2 NỐI RĂNG NGOÀI 25*1/2 PPR VICO Cái 55,100
VCO PPR NRN25*3/4 NỐI RĂNG NGOÀI 25*3/4 PPR VICO Cái 61,500
VCO PPR NRN32*1 NỐI RĂNG NGOÀI 32*1 PPR VICO Cái 122,600
VCO PPR NRN40*1-1/4 NỐI RĂNG NGOÀI 40*1-1/4 PPR VICO Cái 269,000
VCO PPR NRN50*1-1/2 NỐI RĂNG NGOÀI 50*1-1/2 PPR VICO Cái 315,000
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR NRT20*1/2 NỐI RĂNG TRONG 20*1/2 PPR VICO Cái 35,900
VCO PPR NRT25*1/2 NỐI RĂNG TRONG 25*1/2 PPR VICO Cái 51,200
VCO PPR NRT25*3/4 NỐI RĂNG TRONG 25*3/4 PPR VICO Cái 56,600
VCO PPR NRT32*1 NỐI RĂNG TRONG 32*1 PPR VICO Cái 118,900
VCO PPR NRT40*1-1/4 NỐI RĂNG TRONG 40*1-1/4 PPR VICO Cái 205,400
VCO PPR NRT50*1-1/2 NỐI RĂNG TRONG 50*1-1/2 PPR VICO Cái 271,200
VCO PPR NRT63*2 NỐI RĂNG TRONG 63*2 PPR VICO Cái 495,000
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR CRT20*1/2 CO REN TRONG 20*1/2 PPR VICO Cái 42,100
VCO PPR CRT25*1/2 CO REN TRONG 25*1/2 PPR VICO Cái 47,600
VCO PPR CRT25*3/4 CO REN TRONG 25*3/4 PPR VICO Cái 69,800
VCO PPR CRT32*1 CO REN TRONG 32*1 PPR VICO Cái 139,700
VCO PPR CRN20*1/2 CO REN NGOÀI 20*1/2 PPR VICO Cái 56,600
VCO PPR CRN25*1/2 CO REN NGOÀI 25*1/2 PPR VICO Cái 64,300
VCO PPR CRN25*3/4 CO REN NGOÀI 25*3/4 PPR VICO Cái 77,400
VCO PPR CRN32*1 CO REN NGOÀI 32*1 PPR VICO Cái 195,200
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR RCRN20*1/2 RACCO RĂNG NGOÀI 20*1/2 PPR VICO Cái 93,800
VCO PPR RCRN25*3/4 RACCO RĂNG NGOÀI 25*3/4 PPR VICO Cái 140,700
VCO PPR RCRN32*1 RACCO RĂNG NGOÀI 32*1 PPR VICO Cái 173,300
VCO PPR RCRN40*1-1/4 RACCO RĂNG NGOÀI 40*1-1/4 PPR VICO Cái 237,700
VCO PPR RCRN50*1-1/2 RACCO RĂNG NGOÀI 50*1-1/2 PPR VICO Cái 550,000
VCO PPR NRN63*2 NỐI RĂNG NGOÀI 63*2 PPR VICO Cái 589,000
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR TRN20*1/2 TÊ RĂNG NGOÀI 20*1/2 PPR VICO Cái 53,100
VCO PPR TRN25*1/2 TÊ RĂNG NGOÀI 25*1/2 PPR VICO Cái 58,500
VCO PPR TRN25*3/4 TÊ RĂNG NGOÀI 25*3/4 PPR VICO Cái 72,500
VCO PPR TRT20*1/2 TÊ RĂNG TRONG 20*1/2 PPR VICO Cái 41,800
VCO PPR TRT25*1/2 TÊ RĂNG TRONG 25*1/2 PPR VICO Cái 46,300
VCO PPR TRT25*3/4 TÊ RĂNG TRONG 25*3/4 PPR VICO Cái 68,800
       
VCO PPR OC20 ỐNG CONG 20 PPR VICO Cái 22,700
VCO PPR OC25 ỐNG CONG 25 PPR VICO Cái 39,600
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR RC20 RACCO 20 PPR VICO Cái 40,700
VCO PPR RC25 RACCO 25 PPR VICO Cái 59,200
VCO PPR RC32 RACCO 32 PPR VICO Cái 81,500
VCO PPR RC40 RACCO 40 PPR VICO Cái 104,100
VCO PPR RC50 RACCO 50 PPR VICO Cái 136,500
VCO PPR RCRN63*2 RACCO RĂNG NGOÀI 63*2 PPR VICO Cái 730,400
VCO PPR RCRT20*1/2 RACCO RĂNG TRONG 20*1/2 PPR VICO Cái 86,900
VCO PPR RCRT25*1/2 RACCO RĂNG TRONG 25*1/2 PPR VICO Cái 136,500
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR T20 TÊ 20 PPR VICO Cái 6,200
VCO PPR T25 TÊ 25 PPR VICO Cái 9,900
VCO PPR T32 TÊ 32 PPR VICO Cái 15,800
VCO PPR T40 TÊ 40 PPR VICO Cái 27,300
VCO PPR T50 TÊ 50 PPR VICO Cái 52,400
VCO PPR T63 TÊ 63 PPR VICO Cái 132,000
VCO PPR T75 TÊ 75 PPR VICO Cái 165,700
VCO PPR T90 TÊ 90 PPR VICO Cái 263,200
VCO PPR T110 TÊ 110 PPR VICO Cái 454,800
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR VC20 VAN CỬA ĐỒNG 20 PPR VICO Cái 184,000
VCO PPR VC25 VAN CỬA ĐỒNG 25 PPR VICO Cái 207,000
VCO PPR VC32 VAN CỬA ĐỒNG 32 PPR VICO Cái 276,000
VCO PPR VHE20 VAN HÀM ẾCH 20 PPR VICO Cái 150,900
VCO PPR VHE25 VAN HÀM ẾCH 25 PPR VICO Cái 187,500
VCO PPR VHE32 VAN HÀM ẾCH 32 PPR VICO Cái 230,100
VCO PPR VHE40 VAN HÀM ẾCH 40 PPR VICO Cái 332,900
VCO PPR VHE50 VAN HÀM ẾCH 50 PPR VICO Cái 494,500
VCO PPR VHE63 VAN HÀM ẾCH 63 PPR VICO Cái 918,500
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR T25/20 TÊ 25/20 PPR VICO Cái 9,900
VCO PPR T32/20 TÊ 32/20 PPR VICO Cái 17,300
VCO PPR T32/25 TÊ 32/25 PPR VICO Cái 17,300
VCO PPR T40/20 TÊ 40/20 PPR VICO Cái 41,600
VCO PPR T40/25 TÊ 40/25 PPR VICO Cái 41,600
VCO PPR T40/32 TÊ 40/32 PPR VICO Cái 41,600
VCO PPR T50/20 TÊ 50/20 PPR VICO Cái 70,700
VCO PPR T50/25 TÊ 50/25 PPR VICO Cái 70,700
VCO PPR T50/32 TÊ 50/32 PPR VICO Cái 70,700
VCO PPR T50/40 TÊ 50/40 PPR VICO Cái 70,700
VCO PPR T63/20 TÊ 63/20 PPR VICO Cái 118,400
VCO PPR T63/25 TÊ 63/25 PPR VICO Cái 118,400
VCO PPR T63/32 TÊ 63/32 PPR VICO Cái 118,400
VCO PPR T63/40 TÊ 63/40 PPR VICO Cái 118,400
VCO PPR T63/50 TÊ 63/50 PPR VICO Cái 118,400
VCO PPR T75/25 TÊ 75/25 PPR VICO Cái 168,500
VCO PPR T75/32 TÊ 75/32 PPR VICO Cái 168,500
VCO PPR T75/40 TÊ 75/40 PPR VICO Cái 168,500
VCO PPR T75/50 TÊ 75/50 PPR VICO Cái 168,500
VCO PPR T75/63 TÊ 75/63 PPR VICO Cái 168,500
VCO PPR T90/50 TÊ 90/50 PPR VICO Cái 283,600
VCO PPR T90/63 TÊ 90/63 PPR VICO Cái 283,600
VCO PPR T90/75 TÊ 90/75 PPR VICO Cái 283,600
VCO PPR T110/63 TÊ 110/63 PPR VICO Cái 433,900
VCO PPR T110/75 TÊ 110/75 PPR VICO Cái 433,900
VCO PPR T110/90 TÊ 110/90 PPR VICO Cái 433,900
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    
VCO PPR G25/20 Gỉam 25/20 PPR VICO Cái 5,000
VCO PPR G32/20 Gỉam 32/20 PPR VICO Cái 8,400
VCO PPR G32/25 Gỉam 32/25 PPR VICO Cái 8,400
VCO PPR G40/20 Gỉam 40/20 PPR VICO Cái 13,600
VCO PPR G40/25 Gỉam 40/25 PPR VICO Cái 13,600
VCO PPR G40/32 Gỉam 40/32 PPR VICO Cái 13,600
VCO PPR G50/20 Gỉam 50/20 PPR VICO Cái 26,700
VCO PPR G50/25 Gỉam 50/25 PPR VICO Cái 26,700
VCO PPR G50/32 Gỉam 50/32 PPR VICO Cái 26,700
VCO PPR G50/40 Gỉam 50/40 PPR VICO Cái 26,700
VCO PPR G63/20 Gỉam 63/20 PPR VICO Cái 47,000
VCO PPR G63/25 Gỉam 63/25 PPR VICO Cái 47,000
VCO PPR G63/32 Gỉam 63/32 PPR VICO Cái 47,000
VCO PPR G63/40 Gỉam 63/40 PPR VICO Cái 47,000
VCO PPR G63/50 Gỉam 63/50 PPR VICO Cái 47,000
VCO PPR G75/25 Gỉam 75/25 PPR VICO Cái 87,500
VCO PPR G75/32 Gỉam 75/32 PPR VICO Cái 87,500
VCO PPR G75/40 Gỉam 75/40 PPR VICO Cái 87,500
VCO PPR G75/50 Gỉam 75/50 PPR VICO Cái 87,500
VCO PPR G75/63 Gỉam 75/63 PPR VICO Cái 87,500
VCO PPR G90/50 Gỉam 90/50 PPR VICO Cái 125,600
VCO PPR G90/63 Gỉam 90/63 PPR VICO Cái 125,600
VCO PPR G90/75 Gỉam 90/75 PPR VICO Cái 125,600
VCO PPR G110/63 Gỉam 110/63 PPR VICO Cái 225,600
VCO PPR G110/75 Gỉam 110/75 PPR VICO Cái 225,600
VCO PPR G110/90 Gỉam 110/90 PPR VICO Cái 225,600
  GIÁ SẼ GiẢM TỪ 25% TỚI 40%    

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 44
Đã truy cập: 1.366.114